Sesli Edebiyat: Oykuler 'ses'leniyor. 100 Oyku.20 Cd Album. 1-5 CD

26.06.13 | yabgu


http//photoload.ru/data/fa/cb/5f/facb5fb81f28cb96defc27ef4ab38142.jpg


<b>Sesli Edebiyat: &#214;yk&#252;ler 'ses'leniyor. 100 &#214;yk&#252;.20 Cd Alb&#252;m. 1-5 CD</b>
Author: Kollektif
Editor:G&#246;ksenin G&#246;ksel
Publisher: Denizbank
Publication date: 2007
ISBN: 9789944295048
Format / Quality: MP3
Size 1-5 Cd: 159.35 Mb
Runtime 20 Cd: 24.00.54
Language: Turkish

Цитата:
A&#231;&#305;klama : "1938 y&#305;l&#305;nda, Amerika'n&#305;n Grover's Mill kasabas&#305;nda sakin ge&#231;en g&#252;n, radyodan duyulan fla&#351; bir haberle kesilir... Marsl&#305;lar New Jersey semalar&#305;ndad&#305;r..." Orson Welles, 1938'de H.G. WelIs'in "The War Of The Worlds-D&#252;nyalar Sava&#351;&#305;" kitab&#305;ndan uyarlay&#305;p seslendirdi&#287;i radyo oyunuyla, dinleyenleri Marsl&#305;lar&#305;n d&#252;nyay&#305; ger&#231;ekten istila etti&#287;ine inand&#305;rm&#305;&#351;t&#305;. Ge&#231;en y&#252;zy&#305;l&#305;n ba&#351;lar&#305;nda ya&#351;am&#305;m&#305;za giren radyo ve bu ara&#231; sayesinde h&#305;zl&#305; bir geli&#351;im g&#246;steren "radyofonik sanatlar" bug&#252;n de bizleri Welles'in uyarlamas&#305; kadar b&#252;y&#252;l&#252;yor. &#199;&#252;nk&#252; &#231;o&#287;umuz k&#252;&#231;&#252;kl&#252;&#287;&#252;m&#252;zden bu yana masallar dinleyerek b&#252;y&#252;d&#252;k, halk hikayeleri anlatt&#305;k, &#351;iir dinletilerinde "ses"in yorum g&#252;c&#252;n&#252; ke&#351;fettik. Edebiyat&#305;n yaln&#305;z okunabilir de&#287;il, ayn&#305; zamanda dinlenebilir bir t&#252;r oldu&#287;unu kavrad&#305;k. &#304;&#351;te 'Sesli Edebiyat' projesini kurgularken, bizi b&#252;y&#252;leyen bu &#246;zel 'g&#252;&#231;ten' yani 'ses'in yorum g&#252;c&#252;nden yola &#231;&#305;kt&#305;k. Yaz&#305;n&#305;m&#305;z&#305;n &#246;yk&#252; da&#287;arc&#305;&#287;&#305;n&#305; "sesli" hale getirmeyi d&#252;&#351;ledik. Sesli Edebiyat ana ba&#351;l&#305;&#287;&#305; alt&#305;nda ger&#231;ekle&#351;tirdi&#287;imiz "&#214;yk&#252;ler 'Ses'leniyor", bu d&#252;&#351;&#252;ncenin bir &#252;r&#252;n&#252;d&#252;r. Sesli edebiyat&#305; k&#305;saca, "yaz&#305;l&#305; edebiyat &#252;r&#252;nlerinin-&#246;zellikle de roman ve &#246;yk&#252;n&#252;n-m&#252;zik/tiyatro gibi sanat disiplinleri ve radyo oyununun dramatik/teknik unsurlar&#305; ile harmanlan&#305;p seslendirilmesi" bi&#231;iminde tan&#305;mlayabiliriz. Sesli edebiyat, d&#252;nyada yaz&#305;l&#305; edebiyat&#305;n bir alt t&#252;r&#252; olarak s&#305;n&#305;fland&#305;r&#305;l&#305;yor. Ba&#351;ta Kuzey Amerika ve Avrupa k&#305;talar&#305;nda olmak &#252;zere uzun s&#252;redir bu alanda &#231;al&#305;&#351;malar yap&#305;l&#305;yor ve sesli edebiyat &#252;r&#252;nleri, s&#246;z&#252; edilen bu co&#287;rafyalardaki k&#252;lt&#252;rel t&#252;ketim al&#305;&#351;kanl&#305;klar&#305;yla da ba&#287;lant&#305;l&#305; olarak b&#252;y&#252;k bir ilgi g&#246;r&#252;yor. Biz de bu projede &#246;yk&#252;ler anlat&#305;yoruz. Ama bu anlat&#305;m, ne 'metin okumaya' ne de tam anlam&#305;yla bir 'radyofonik oyun'a benziyor. Bizim ortaya koydu&#287;umuz ikisinin aras&#305;nda, ikisinden de beslenen kendine &#246;zg&#252; bir tarz'. &#214;yk&#252;ler, metnin yap&#305;s&#305;na g&#246;re yeri gelince tek sesle, yeri gelince de birden fazla sesle canland&#305;r&#305;l&#305;yor.

Rakamlarla &#214;yk&#252;ler Sesleniyor...
Раскрыть
Yazarlar, varisleri, seslendirme sanat&#231;&#305;lar&#305;, m&#252;zisyenler, prod&#252;ksiyon ekibi, yay&#305;nevi yetkilileri ve ara&#351;t&#305;rma &#231;al&#305;&#351;malar&#305; s&#305;ras&#305;nda g&#246;r&#252;&#351;&#252;len ki&#351;iler dahil olmak bu projenin ger&#231;ekle&#351;mesine 262 ki&#351;i katk&#305;da bulundu...
Prod&#252;ksiyon &#246;ncesindeki ara&#351;t&#305;rma ve s&#246;zle&#351;me s&#252;recinde 700’e yak&#305;n yaz&#305;&#351;ma yap&#305;ld&#305;...
Projede yer alan 100 &#246;yk&#252; i&#231;in yakla&#351;&#305;k 1200 &#246;yk&#252; taramas&#305; yap&#305;ld&#305;...
100 &#246;yk&#252;y&#252; 56 seslendirme sanat&#231;&#305;s&#305; seslendirdi, m&#252;zikler 20 ki&#351;ilik bir m&#252;zisyen ekibi ile haz&#305;rland&#305;, prod&#252;ksiyon ve teknik yap&#305;mda 14 ki&#351;i g&#246;rev ald&#305;...
Proje kapsam&#305;nda yer alan 100 &#246;yk&#252; i&#231;in 305 adet &#246;zg&#252;n m&#252;zik haz&#305;rland&#305;.
Projede yer alan 100 &#246;yk&#252;n&#252;n 21’i kad&#305;n, 79’u erkek yazarlar&#305;m&#305;za ait.
100 &#246;yk&#252;den 8’i dramatize edildi. Kalan &#246;yk&#252;lerin 27’si kad&#305;n sanat&#231;&#305;lar&#305;m&#305;z, 65 adedi de erkek sanat&#231;&#305;lar&#305;m&#305;z&#305;n sesinden kay&#305;da d&#252;&#351;t&#252;...
Kay&#305;tlar &#304;stanbul’daki ana st&#252;dyo haricinde Ankara ve &#304;stanbul’da 3 farkl&#305; st&#252;dyoda ger&#231;ekle&#351;tirildi...
&#220;&#231; ayl&#305;k bir s&#252;reye yay&#305;lan ses kay&#305;tlar&#305; toplam 33 g&#252;nde yakla&#351;&#305;k 230 saatte tamamland&#305;...
&#214;yk&#252;lerin &#246;zg&#252;n m&#252;zikleri 4 ayda kaydedildi... Kaydedilen m&#252;ziklerin toplam s&#252;resi 12.5 saat...
CD setinde yer alan 100 &#246;yk&#252;n&#252;n montaj&#305; yakla&#351;&#305;k 50 g&#252;n s&#252;rd&#252;... T&#252;m prod&#252;ksiyon 15 ayda tamamland&#305;...
100 &#246;yk&#252; i&#231;in yakla&#351;&#305;k 250 &#246;zel ses efekti kullan&#305;ld&#305;...
20 CD’de biraraya gelen 100 &#246;yk&#252;n&#252;n toplam dinleme s&#252;resi 25 saat 54 dakika..

&#304;&#199;ER&#304;K:

Раскрыть
Цитата:

CD 1

01.Dede KORKUT / Deli Dumrul (Seslendiren Sanatci ..... C&#252;neyt T&#252;rel)
02.H&#252;seyin Rahmi G&#220;RPINAR / Kedi Y&#252;z&#252;nden (Seslendiren Sanatci ..... Ay&#351;eg&#252;l Devrim)
03.&#214;mer SEYFETT&#304;N / Pembe &#304;ncili Kaftan (Seslendiren Sanatci ..... R&#252;&#351;t&#252; Asyal&#305;)
04.Sait Faik Abas&#305;yan&#305;k / Plajdaki Ayna (Seslendiren Sanatci ..... Hakan Vanl&#305;-G&#252;len Karaman)
05.Mehmet Rauf / &#304;lk Peki (Seslendiren Sanatci ..... K&#252;r&#351;at Aln&#305;a&#231;&#305;k)

CD 2

01.Sabahattin AL&#304; / Hanende Melek (Seslendiren Sanatci ..... M&#252;&#351;fik Kenter)
02.Suat DERV&#304;&#350; / Avdet (Seslendiren Sanatci ...... Mehpare &#214;zl&#252;k)
03.Kemal TAH&#304;R / bozgun (Seslendiren Sanatci .... Mehmet Atay)
04.Sadri ERTEM / &#199;AMURDAN K&#246;fteler (Seslendiren Sanatci .... Oya K&#252;&#231;&#252;men)
05.Ziya Osman Saba / Mesut &#304;nsanlar Foto&#287;rafhanesi (Seslendiren Sanatci .... Sezai Ayd&#305;n)

CD 3

01.Haldun TANER / Sanchonun Sabah Y&#220;R&#220;Y&#220;&#350;&#220; (Seslendiren Sanatci .... R&#252;&#351;t&#252; Asyal&#305;)
02.Yusuf ATILGAN / &#199;&#305;k&#305;lmayan (Seslendiren Sanatci .... Sungun Babacan)
03.Orhan KEMAL / &#199;ikolata (Seslendiren Sanatci .... Mazlum Kiper ve di&#287;erleri)
04.Ahmet M&#304;THAT / &#304;stanbulda Donki&#351;ot (Seslendiren Sanatci .... Yetkin Dikinciler
05.Ahmet Hikmet M&#220;FT&#220;O&#286;LU / Bir Menek&#351;enin Serg&#252;ze&#351;ti (Seslendiren Sanatci .... Ads&#305;z Karaduman)

CD 4

01.Ya&#351;ar Kemal / Beyaz Pantolon (Seslendiren Sanatci .... K&#246;ksal ENG&#220;R)
02.Memduh &#350;evket Esendal / K&#305;smet Ku&#351;u (Seslendiren Sanatci ... M&#252;drike Co&#351;ansu)
03.Samipa&#351;azade Sezai / Pandomima (Seslendiren Sanatci .... Ercan Demirel)
04.Nahit S&#305;rr&#305; &#214;rik / Yadigar Resim (Seslendiren Sanatci .... Asl&#305; Y&#305;lmaz)
05.&#304;lhan Tarus / &#199;ocuklu&#287;umuz (Seslendiren Sanatci .... Yetkin Dikinciler)

CD 5

01.Halit Ziya U&#351;akl&#305;gil - Ferhunde Kalfa (Seslendiren Sanatci .... Aliye Uzunata&#287;an)
02.Kemal Bilba&#351;ar - Kaymakl&#305; Tavuk G&#246;&#287;s&#252; (Seslendiren Sanatci .... Arda Ayd&#305;n)
03.Halide Edip Ad&#305;var - Kubbede Kalan Ho&#351; Seda (Seslendiren Sanatci ... Mazlum Kiper / Levent S&#252;l&#252;n)
04.Mahmut Yesari - Ya&#351;amak kayg&#305;s&#305; (Seslendiren Sanatci ... Bo&#287;a&#231;han S&#246;zmen)
05.Ayhan Bozf&#305;rat - Eski Arkada&#351; (Seslendiren Sanatci ... Sinan devrik)

FILES.UZ

<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>

HOTFILE

<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>

HITFILE

<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 2602
Рейтинг:
  • 0

Реклама от партнеров: