Namik Kemal.Teracum-i Ahval-i Sultan Selim

28.09.13 | yabgu


http//photoload.ru/data/23/25/fe/2325fea968bf8cd1975c92662319.jpg


<b>Teracim-i ahval-i Sultan Selim </b>
Author: Nam&#305;k Kemal
Publisher: : Mid&#7717;at Ma&#7789;ba'a-si in Istanb&#363;l
Publication date: 1884
Number of pages: 101
Format / Quality: PDF
Size: 3,22 Mb
Language: Turkish, Ottoman

Цитата:

NAMIK KEMAL

21 Aral&#305;k 1840’ta Tekirda&#287;’da do&#287;du, 2 Aral&#305;k 1888’de Sak&#305;z Adas&#305;’nda &#246;ld&#252;. As&#305;l ad&#305; Mehmed Kemal. Nam&#305;k ad&#305;n&#305; ona &#351;air E&#351;ref Pa&#351;a verdi. Babas&#305;, II. Abd&#252;lhamid d&#246;neminde m&#252;neccimba&#351;&#305;l&#305;k yapm&#305;&#351; olan Mustafa As&#305;m Bey. Annesini k&#252;&#231;&#252;k ya&#351;&#305;nda yitirince &#231;ocuklu&#287;unu dedesi Abd&#252;ll&#226;tif Pa&#351;a’n&#305;n yan&#305;nda, Rumeli ve Anadolu’nun &#231;e&#351;itli kentlerinde ge&#231;irdi. Bu y&#252;zden &#246;zel &#246;&#287;renim g&#246;rd&#252;. Arap&#231;a ve Fars&#231;a &#246;&#287;rendi. 18 ya&#351;&#305;nda &#304;stanbul’a babas&#305;n&#305;n yan&#305;na d&#246;nd&#252;. 1863’te Bab&#305;ali Terc&#252;me Odas&#305;’na k&#226;tip olarak girdi. D&#246;rt y&#305;l &#231;al&#305;&#351;t&#305;&#287;&#305; bu g&#246;rev s&#305;ras&#305;nda d&#246;nemin &#246;nemli d&#252;&#351;&#252;n&#252;r ve sanat&#231;&#305;lar&#305;yla tan&#305;&#351;ma olana&#287;&#305; buldu. 1865’te kurulan ve daha sonra yeni Osmanl&#305;lar Cemiyeti ad&#305;yla ortaya &#231;&#305;kan &#304;ttifak-&#305; Hamiyet adl&#305; gizli derne&#287;e kat&#305;ld&#305;. Bir yandan da Tasvir-i Efk&#226;r gazetesinde h&#252;k&#252;meti ele&#351;tiren yaz&#305;lar yaz&#305;yordu. Gazete, Yeni Osmanl&#305;lar Cemiyeti’nin g&#246;r&#252;&#351;leri do&#287;rultusunda yapt&#305;&#287;&#305; yay&#305;n nedeniyle 1867’de kapat&#305;ld&#305;.

S&#252;rg&#252;nler d&#246;nemi


Nam&#305;k Kemal, &#304;stanbul’dan uzak olmas&#305; i&#231;in Erzurum’a vali muavini olarak atand&#305;. Bu g&#246;reve gitmeyi erteledi ve Mustafa Faz&#305;l Pa&#351;a’n&#305;n &#231;a&#287;r&#305;s&#305; &#252;zerine Ziya Pa&#351;a’yla birlikte Paris’e ka&#231;t&#305;. Bir s&#252;re sonra Londra’ya ge&#231;erek Mustafa Faz&#305;l Pa&#351;a’n&#305;n parasal deste&#287;iyle Ali Suavi’nin Yeni Osmanl&#305;lar ad&#305;na &#231;&#305;kard&#305;&#287;&#305; "Muhbir" gazetesinde yazmaya ba&#351;lad&#305;. Ama Ali Suavi’yle anla&#351;amad&#305;, Muhbir’den ayr&#305;ld&#305;. 1868’de gene Faz&#305;l Pa&#351;a’n&#305;n deste&#287;iyle "H&#252;rriyet" gazetesini &#231;&#305;kard&#305;. &#199;e&#351;itli anla&#351;mazl&#305;klar y&#252;z&#252;nden, Avrupa’da desteksiz kal&#305;nca, 1870’te zaptiye naz&#305;r&#305; H&#252;sn&#252; Pa&#351;a’n&#305;n &#231;a&#287;r&#305;s&#305;yla &#304;stanbul’a d&#246;nd&#252;. Nuri, Re&#351;at ve Eb&#252;zziya Tevfik beylerle birlikte 1872’de "&#304;bret" gazetesini kiralad&#305;. Ayn&#305; y&#305;l burada &#231;&#305;kan bir yaz&#305;s&#305; &#252;zerine gazete 4 ay kapat&#305;ld&#305;. &#304;stanbul’dan uzakla&#351;t&#305;r&#305;lmak i&#231;in Gelibolu mutasarr&#305;fl&#305;&#287;&#305;na atand&#305;. Orada yazmaya ba&#351;lad&#305;&#287;&#305; "Vatan Yahut Silistre" oyunu, 1873’te Gedikpa&#351;a Tiyatrosu’nda sahnelendi. Oyunu izleyenler galeyana gelip olay &#231;&#305;kard&#305;. Nam&#305;k Kemal bir&#231;ok arkada&#351;&#305;yla birlikte tutukland&#305;. Bu kez kalebentlikle Magosa’ya s&#252;rg&#252;ne g&#246;nderildi.

T&#252;rk Edebiyat&#305;'nda &#304;lkleri


1876’da I. Me&#351;rutiyet’in ilan&#305;ndan sonra &#304;stanbul’a d&#246;nd&#252;. &#350;ura-y&#305; Devlet (Dan&#305;&#351;tay) &#252;yesi oldu. Kanun-&#238; Esasi’yi (Anayasa) haz&#305;rlayan kurulda g&#246;rev ald&#305;. 1877 Osmanl&#305;-Rus Sava&#351;&#305; &#231;&#305;k&#305;nca Meclis-i Mebusan kapat&#305;ld&#305;, Nam&#305;k Kemal tutukland&#305;. Midilli Adas&#305;’na s&#252;r&#252;ld&#252;. 1879’da Midilli mutasarr&#305;f&#305; oldu. Ayn&#305; g&#246;revle 1884’te Rodos, 1887’de Sak&#305;z Adas&#305;’na g&#246;nderildi. Ertesi y&#305;l burada &#246;ld&#252; ve Gelibolu’da Bolay&#305;r’da g&#246;m&#252;ld&#252;. &#350;iirlerini k&#252;&#231;&#252;k ya&#351;lardan itibaren yazd&#305;. &#350;inasi’yle tan&#305;&#351;&#305;ncaya de&#287;in, &#351;iirlerinde tasavvuf etkileri g&#246;r&#252;l&#252;r. Bu d&#246;nemde &#246;zellikle Yeni&#351;ehirli Avni, Leskof&#231;al&#305; Galib gibi &#351;airlerden etkilendi. En &#246;nemli &#246;zelliklerinden biri, T&#252;rk &#351;iirini Divan &#351;iirinin etkisinden kurtarmaya &#231;al&#305;&#351;mas&#305;. "Vatan &#350;airi" diye de isimlendirildi. Tiyatroya &#246;zel bir &#246;nem verdi, alt&#305; oyun yazd&#305;. Bir yurtseverlik ve kahramanl&#305;k oyunu olan Vatan Yahut Silistre, Avrupa’da da ilgi uyand&#305;rd&#305; ve be&#351; dile &#231;evrildi. &#304;lk roman&#305; "&#304;ntibah" 1876’da yay&#305;nlad&#305;. Ruhsal &#231;&#246;z&#252;mlemelerinin, bir olay&#305; toplumsal ve bireysel y&#246;nleriyle g&#246;rmeye &#231;al&#305;&#351;mas&#305;n&#305;n yan&#305; s&#305;ra, d&#305;&#351; d&#252;nya betimlemeleriyle de &#304;ntibah T&#252;rk roman&#305;nda bir ba&#351;lang&#305;&#231; say&#305;l&#305;r. Roman&#305; ve tiyatroyu toplumsal ya&#351;ama soktu&#287;u gibi, edebiyat ele&#351;tirisini de T&#252;rkiye’ye ilk getiren ki&#351;ilerden biri oldu. En &#246;nemli ele&#351;tiri eserleri Tahrib-i Har&#226;b&#226;t ile Takip. Gazeteci olarak da T&#252;rk k&#252;lt&#252;r&#252; i&#231;inde &#246;nemli bir yeri var. D&#246;neminin hemen hemen b&#252;t&#252;n yenilik yanl&#305;s&#305; ve ilerici gazetelerinde yaz&#305;lar&#305; yay&#305;nland&#305;. Siyasal ve toplumsal sorunlardan edebiyat, sanat, dil ve k&#252;lt&#252;r konular&#305;na dek &#231;ok &#231;e&#351;itli alanlarda yazd&#305;&#287;&#305; makalelerin say&#305;s&#305; 500 kadar.

ESERLER&#304;

OYUN:

Vatan Yahut Silistre (1873, yeni harflerle 1940)
Zavall&#305; &#199;ocuk (1873, yeni harflerle 1940)
Akif Bey (1874, yeni harflerle 1958)
Celaleddin Harzem&#351;ah (1885, yeni harflerle 1977)
Kara Bela (1908)

ROMAN:

&#304;ntibah (1876, yeni harflerle 1944)
Cezmi (1880, yeni harflerle 1963)

ELE&#350;T&#304;R&#304;:

Tahrib-i Har&#226;b&#226;t (1885)
Takip (1885)
Renan M&#252;dafaanamesi (1908, yeni harflerle 1962)
&#304;rfan Pa&#351;a’ya Mektup (1887)
Mukaddeme-i Celal (1888)

TAR&#304;H&#304; K&#304;TAPLAR:

Devr-i &#304;stila (1871)
Barika-i Zafer (1872)
Evrak-&#305; Peri&#351;an (1872, yeni harflerle 1973)
Kanije (1874)
Silistre Muhasaras&#305; (1874, yeni harflerle 1946)
Osmanl&#305; Tarihi (1889, &#246;l&#252;m&#252;nden sonra, yeni harflerle 3 cilt, 1971-1974)
B&#252;y&#252;k &#304;slam Tarihi, (1975, &#246;l&#252;m&#252;nden sonra)

<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 4813
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: