Muhiddin-i Arabi - Lubb'Ul-Lubb - Ozun Ozu

20.08.13 | yabgu


http//photoload.ru/data/12/6a/37/126a37686a9af2efe3bab3a2d9fb966f.jpg


<b>&#214;z&#252;n &#214;z&#252; (L&#252;bb' &#220;l-L&#252;bb / Arifler Allah'&#305; Nas&#305;l Bilir?</b>
Author: Muhyiddin &#304;bn Arabi
Translator & &#199;eviri: &#304;smail Hakk&#305; Bursevi
Publisher: Bahar Yay&#305;nlar&#305;
Publication date: 2000
ISBN: 9754500193
Number of pages: 125
Format / Quality: PDF
Size: 8,4 Mb
Language: Turkish

Цитата:
Hayykitap bir ilke imza at&#305;p, hit olacak kitaplar serisini yay&#305;mlamaya ba&#351;layal&#305; tam 5 y&#305;l oldu. Hitin a&#231;&#305;l&#305;m&#305; Herkes &#304;&#231;in Tasavvuf. Seri, T&#252;rk insan&#305;n&#305; bu topraklara ait ger&#231;ek tasavvufla tan&#305;&#351;t&#305;rmay&#305; ama&#231;l&#305;yor. Herkes &#304;&#231;in Tasavvuf serisi, piyasadaki di&#287;er tasavvuf kitaplar&#305;ndan farkl&#305;. Fark&#305; ise eserlerin se&#231;iminde, profesyonel &#231;eviride, &#231;eviride kullan&#305;lan anla&#351;&#305;l&#305;r sade dilde ve okumay&#305; kolayla&#351;t&#305;ran rahat g&#246;rsel tasar&#305;mda yat&#305;yor. Ve tabii eser sahiplerinin tart&#305;&#351;mas&#305;z b&#252;y&#252;kl&#252;&#287;&#252;nde Hit serisinin 9uncu kitab&#305; &#304;bn Arab&#238;nin Fut&#251;h&#226;t ve Fus&#251;sunda yer alan &#246;z pasajlardan olu&#351;an L&#252;bb&#252;l L&#252;bb yani &#214;z&#252;n &#214;z&#252;. &#304;smail Hakk&#305; Bursev&#238;nin se&#231;ip &#351;erh etti&#287;i bu pasajlar &#304;bn Arab&#238; tasavvufunun ve vahdet-i v&#252;c&#251;d anlay&#305;&#351;&#305;n&#305;n da anahtar kavramlar&#305;n&#305; i&#231;ermekte. &#304;smail Hakk&#305; Bursev&#238;, bu pasajlarla Arab&#238;nin tasavvuf anlay&#305;&#351;&#305;n&#305;n daha kolay ve &#246;zet bir &#351;ekilde anla&#351;&#305;ld&#305;&#287;&#305;n&#305; d&#252;&#351;&#252;nd&#252;&#287;&#252; i&#231;in kitaba L&#252;bb&#252;l-L&#252;bb yani &#214;z&#252;n &#214;z&#252; ismini ver¬mi&#351;. Kitapta ele al&#305;nan kavramlar&#305;n ba&#351;&#305;nda il&#226;h-&#305; m&#251;tekad mevzusu geliyor. Bu konu &#246;zel rab kavram&#305;y¬la birlikte vahdet-i v&#252;c&#251;d anlay&#305;&#351;&#305;n&#305;n en temel konusunu olu&#351;turuyor. &#304;bn&#252;l-Arab&#238;nin kendi t&#226;rifi ile il&#226;h-&#305; m&#251;tekad, kulun kendi d&#252;&#351;&#252;ncesi veya bir ba&#351;kas&#305;nda g&#246;rerek taklit etmesi yoluyla kal¬binde yaratt&#305;&#287;&#305; tanr&#305;d&#305;r. Bu tanr&#305;n&#305;n ortaya &#231;&#305;k¬mas&#305; insan&#305;n kendi tanr&#305;s&#305; hakk&#305;ndaki fikridir. &#304;nsan ancak bu fikir ve tanr&#305; tasavvuru vas&#305;ta¬s&#305;yla Allaha y&#246;nelir. B&#252;t&#252;n insanlar &#351;u veya bu &#351;ekilde tanr&#305; hakk&#305;nda bir fikre sahip olduklar&#305; isterse tanr&#305;tan&#305;maz olsunlar- i&#231;in inan&#231;taki tanr&#305; yani il&#226;h-&#305; m&#251;tekadlar&#305;n say&#305;s&#305; insanlar&#305;n say&#305;s&#305;ncad&#305;r denilebilir. Peki arifler i&#231;in durum nas&#305;ld&#305;r? Buna da kitaptan ilgili b&#246;l&#252;mle yan&#305;t verelim: &#194;rife Her nereye y&#246;nelirseniz y&#246;nelin Allah&#305;n y&#252;z&#252; oradad&#305;r (Bakara, 115) &#226;yetinin m&#226;n&#226;s&#305; z&#226;hir olur. Yani bu &#226;yete g&#246;re hangi tarafa d&#246;n&#252;l&#252;rse d&#246;n&#252;ls&#252;n orada z&#226;hiren ve b&#226;t&#305;nan Hakk&#305;n bir y&#252;z&#252; vard&#305;r. Ger&#231;i bir y&#252;z olmas&#305; nedeniyle Hakk&#305;n o y&#252;z&#252;ne d&#246;nebilirsin. Ancak O her an yeni bir i&#351; ve olu&#351;tad&#305;r (Rahm&#226;n, 29) &#226;yeti d&#252;sturunca Hakk&#305;n makamlar&#305; ve mertebeleri vard&#305;r. Bu nedenle Hakk her bir makamda bir &#231;e&#351;it ve her mertebede bir t&#252;r y&#252;z g&#246;sterir. Her y&#252;zde bir &#231;e&#351;it g&#252;zellik, her g&#252;zellikte bir a&#351;k nevi, her a&#351;kta bir t&#252;rl&#252; gamze, her gamzede bir t&#252;rl&#252; &#351;&#238;ve, her &#351;&#238;vede bir t&#252;rl&#252; giri&#351;me, her giri&#351;mede bir t&#252;rl&#252; naz, her nazda bir t&#252;rl&#252; a&#287;az yani ba&#351;lang&#305;&#231; g&#246;sterir. Onun i&#231;in Onun cem&#226;line tutkun olan &#226;&#351;&#305;klar t&#252;rl&#252; t&#252;rl&#252; h&#226;llere ve sevd&#226;lara u&#287;rar; bazen kabz ve cel&#226;le mazhar olur, bazen zevk, &#351;evk, safa ve cem&#226;lin bast h&#226;line mazhar olur. Hakk&#305;n cem&#226;li g&#226;h naz, g&#226;h niy&#226;zla vas&#305;flan&#305;r; &#231;e&#351;it &#231;e&#351;it i&#351;ve ve nazla s&#252;rekli &#226;&#351;&#305;k&#305;n nazar&#305;nda cilve i&#351;ve g&#246;sterir. Bunla birlikte hi&#231; birini tekrar etmez. O h&#226;lde &#226;rif kendisini nas&#305;l bir inan&#231; &#351;ekli ile ve bir h&#226;lle ba&#287;l&#305; k&#305;ls&#305;n ki? Z&#238;r&#226; sevgili her ne y&#252;z, ne s&#305;fat, ne elbise ve ne i&#351;ve ile kendisini arz edip tecell&#238; ederse bunlara kar&#351;&#305; gaflet etmeyip kendisini tek bir y&#252;z ile s&#305;n&#305;rland&#305;rmaz.

&#304;&#231;indekiler

&#350;ekiller
Birinci &#350;ekil
&#304;kinci &#350;ekil
&#220;&#231;&#252;nc&#252; &#350;ekil
D&#246;rd&#252;nc&#252; &#350;ekil
Be&#351;inci &#350;ekil
Alt&#305;nc&#305; &#350;ekil
Yedinci &#350;ekil

Hazarat-&#305; Hamse
Hazarat-&#305; Hamse
1. Gayb-&#305; Mutlak
2. Alem-i Ceberrut
3. Alem-i Melekut
4. &#350;&#252;h&#252;d-u Mutlak
5. &#304;nsan-&#305; Kamil

Seferler Fasl&#305;
Sefer Ba&#351;lang&#305;c&#305;
Birinci Sefer
&#304;kinci Sefer
&#220;&#231;&#252;nc&#252; Sefer

Tekvin Hakk&#305;nda
<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 2520
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: