Mevleviler Beldesi Konya

19.04.13 | yabgu


http//photoload.ru/data/11/81/d4/1181d0217021e313fde5328ed3fe.jpg


<b>Mevleviler Beldesi Konya</b>
Author: Clement Huart
Translator & &#199;eviren: Nezih Uzel
Publisher: Terc&#252;man 1001 Temel Eser
Publication date: 1978
Number of pages: 160
Format / Quality: PDF
Size: 7,9 Mb
Language: Turkish

Цитата:
Clement Imbault Huart (1854-1926) t&#252;rk; arap ve fars dilleri &#252;zerinde &#231;al&#305;&#351;m&#305;&#351; bir orienta renen, &#304;stanbul'da Frans&#305;z el&#231;ili&#287;inde bir s&#252;re g&#246;revli bulunan, ayr&#305;ca 1898 de Do&#287;u Dilleri Okulu'na farsca profes&#246;r&#252; olan Huart, pek &#231;ok
yay&#305;n&#305; aras&#305;nda, farscadan &#231;evirdi&#287;i ve iki b&#252;y&#252;k cilt halinde bas&#305;lan Menak&#305;buJl-arifin terc&#252;mesi ile de tan&#305;nm&#305;&#351;t&#305;r2 • 15 &#350;ubat 1854 de Paris'de do&#287;an Huart, Do&#287;u Dilleri okulunda yeti&#351;tiktei:&#305;.' sQ:hra, 1875 de
Раскрыть
&#350;am'a terc&#252;man-&#246;&#287;renci olarak g&#246;nderilmi&#351;, &#252;&#231; y&#305;l sonra &#304;stanbul'a ta-
yin edilmi&#351;tir: Burada el&#231;ilik terc&#252;nianl&#305;&#287;&#305; g&#246;revinin b&#252;t&#252;n kademelerini
ge&#231;irerek y&#252;kselmi&#351;, Ch.' Schefer'in 1898 de &#246;l&#252;m&#252; &#252;zerine Do&#287;u Dilleri
Okulu'nda &#304;ran dili Profes&#246;r&#252; olmu&#351;tur. Societe AsiatiqueJin &#252;yesi bulu-
nan Huart 1916 da bu kurumun ikinci ba&#351;kan&#304; se&#231;ilmi&#351;, ayr&#305;ca Frans&#305;z
D&#305;~ i&#351;leri Bakanl&#305;&#287;&#305;nda da terc&#252;man-sekreterlik g&#246;revi yapm&#305;&#351;, ve bura-
dan ya&#351; haddi dolay&#305;s&#305;yle 1912 de, Ba&#351;konsolos &#252;nvan&#305; ile emekli ol-
mu&#351;tur. 17 Ocak 1919 da Akademi &#252;yesi se&#231;ilen Huart, 1926 y&#305;l&#305; sonun-
da 1927 i&#231;in Akademiba&#351;kan&#305; se&#231;ilmi&#351;, fakat se&#231;imden iki g&#252;n sonra
&#246;lm&#252;&#351;t&#252;r. Cenazesi 4 Ocak 1927 de kald&#305;r&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r
<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 1768
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: