Kur'an'daki Islam Tasavvuf ve Mutluluk

27.10.13 | yabgu


http//photoload.ru/data/37/a2/a8/37a2a825fa96f67b306968120d4f723c.jpg


<b>Kur'an'daki &#304;slam Tasavvuf ve Mutluluk</b>
Author: &#304;mam &#304;skender Ali Mihr
Publisher: G&#252;n Yay&#305;nlar&#305;
Publication date: 2008
Number of pages: 716
Format / Quality: PDF
Size: 7,2 Mb
Language: Turkish

Цитата:
A.1. TASAVVUF NED&#304;R?
Tasavvuf Kur’&#226;n-&#305; Kerim'in b&#252;t&#252;n&#252; ile amel etmektir. Yani Kur’&#226;n-&#305; Kerim'in sadece fizik v&#252;cudu al&#226;kadar eden &#226;yetleri ile de&#287;il, nefsi ve ruhu vazifeli k&#305;lan &#226;yetleri ile de amel etmektir.
Tasavvuf, Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve sah&#226;benin ya&#351;ad&#305;klar&#305;n&#305; ya&#351;amakt&#305;r.
Tasavvuf, Allah’&#305;n bize tevdi etti&#287;i 3 emaneti (Ruh, Fizik v&#252;cut ve nefs) ve iradeyi, Allah’a teslim etmektir. &#304;r&#351;ad'a ula&#351;makt&#305;r. Bu ise &#304;sl&#226;m olmakt&#305;r.
A.2. KUR’&#194;N’DAK&#304; &#304;SL&#194;M NED&#304;R?
Раскрыть
&#304;sl&#226;m kelimesinin ilk muhtevas&#305; tek Allah’a inanmak, ikinci muhtevas&#305; teslim, &#252;&#231;&#252;nc&#252; muhtevas&#305; ise sulh ve s&#252;k&#251;ndur. Kim &#304;sl&#226;m olmak &#351;erefine ula&#351;m&#305;&#351;sa, o ki&#351;i &#252;&#231; a&#231;&#305;dan sonsuz saadete eri&#351;mi&#351; olur.
&#304;&#231; &#226;lemde, ruhun b&#252;t&#252;n hasletleri nefse ge&#231;ti&#287;i i&#231;in sulh ve s&#252;k&#251;na ula&#351;&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r. &#199;&#252;nk&#252; art&#305;k nefs ve ruh aras&#305;nda &#231;at&#305;&#351;ma yoktur.
D&#305;&#351; &#226;lemdekilerle sulh ve s&#252;k&#251;na ula&#351;&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r. &#199;&#252;nk&#252; nefsin afetleri art&#305;k yoktur ki di&#287;er insanlarla anla&#351;mazl&#305;klar olsun.
Allah&#251; Teal&#226; ile en iyi ili&#351;ki kurulmu&#351;tur. Allah’&#305;n her emri yerine getirilmekte ve her nehyinden ka&#231;&#305;n&#305;lmaktad&#305;r. Art&#305;k nefsin sahip oldu&#287;u faziletler (Yani ruhun hasletleri) emirleri yapmaya b&#252;y&#252;k arzu duymakta, nehiyleri (yasaklar&#305;) ise hi&#231; i&#351;lememektedir. &#199;&#252;nk&#252; nefsteki yasaklar&#305; talep eden afetlerin hepsi yok olmu&#351;tur.
Kur’&#226;n’daki &#304;SL&#194;M, 7 safha 4 TESL&#304;M’den olu&#351;an 28 basamakta ya&#351;anarak, insanlar&#305; MUTLULUK ve SAADET’e ula&#351;t&#305;ran, kurtulu&#351; re&#231;etesidir.

Hi&#231; kar&#351;&#305;l&#305;ks&#305;z Allah&#251; Teal&#226; insanl&#305;&#287;a Kur’&#226;n-&#305; Kerim ile muhte&#351;em bir ziyafet sunmu&#351;tur.

&#304;sl&#226;m sonsuz bir saadetin (Fussilet-35), hazz&#252;l az&#238;min olu&#351;mas&#305; i&#231;in ula&#351;&#305;lmas&#305; gereken bir merhaledir.

A.3. TASAVVUF E&#350;&#304;TT&#304;R KUR’&#194;N’DAK&#304; &#304;SL&#194;M
&#304;sl&#226;m olmak, ancak Kur’&#226;n-&#305; Kerim'in b&#252;t&#252;n&#252;ne t&#226;b&#238; olmakla ger&#231;ekle&#351;ebilir. Kitab&#305;n b&#252;t&#252;n&#252;ne t&#226;b&#238; olmak, ruhun, fizik v&#252;cudun ve nefsin, bize verilen 3 em&#226;netin ve iradenin Allah’a teslim edilmesidir. Bu 3 em&#226;netin ve iradenin Allah'a teslimi Tasavvuftur. Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in ir&#351;ad&#305; alt&#305;nda sah&#226;benin ula&#351;t&#305;klar&#305; merhaledir ve ya&#351;ad&#305;klar&#305; hayatt&#305;r. &#304;sl&#226;m &#351;erefine ermektir.

TASAVVUF e&#351;ittir KUR’&#194;N’DAK&#304; &#304;SL&#194;M d&#305;r.

B. TASAVVUF FARZDIR
Allah ir&#351;ad&#305; farz k&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r (Bakara-186 ve &#350;ura-47). Ayr&#305;ca insandaki emanetlerin (ruh, fizik v&#252;cut ve nefs ) ehline yani sahibi olan Allah’a teslimi emredilmektedir (Nisa-58, Zumer-54, Nisa-l25 ve Beyyine-5).

Kur’&#226;n’daki &#304;sl&#226;m, 3 v&#252;cud ve serbest iradenin Allah'a teslimini farz k&#305;lm&#305;&#351;, bu em&#226;netlerin teslimi ayr&#305;ca emrolunmu&#351;tur. Yukar&#305;daki &#226;yet-i kerimeler gere&#287;ince 3 v&#252;cudun ve de iradenin Allah'a teslimi ise tasavvuf oldu&#287;una g&#246;re Tasavvuf farzd&#305;r.

14 as&#305;rda &#351;eytan&#305;n, &#304;sl&#226;m olduklar&#305;n&#305; zanneden milyonlarca insan&#305; d&#252;&#351;&#252;rd&#252;&#287;&#252; korkun&#231; tuzak ise &#304;sl&#226;m'&#305;n 5 &#351;art&#305;d&#305;r.

Cennete gitmenin en alt seviyesi &#226;men&#251; olmakt&#305;r (Allah’a ula&#351;may&#305; dilemektir) (Ankebut-5). M&#252;’min olmak ise insan&#305;n kalbine im&#226;n&#305;n girmesidir. (Hucurat-14).

&#304;sl&#226;m’&#305;n 5 &#351;art&#305; ile hi&#231; kimsenin, &#226;men&#251; olamayaca&#287;&#305; gibi, cennete de giremeyece&#287;i bu kitapta b&#252;t&#252;n delilleriyle anlat&#305;lm&#305;&#351; ispat edilmi&#351;tir. &#304;sl&#226;m’&#305;n 5 &#351;art&#305;, insan&#305;n &#252;&#231; v&#252;cudunu teslimde sadece vas&#305;ta emirlerdir. &#304;nsan&#305; kurtaracak olan ise farzlar&#305;n b&#252;t&#252;n&#252; olan tasavvuftur.

Tasavvuf, zaman&#305;m&#305;zda insan&#305; kurtarmaya yeterli san&#305;lan &#304;sl&#226;m’&#305;n 5 &#351;art&#305;n&#305;n &#246;tesinde, bir&#231;ok fantaziyi de gerektiren l&#251;zumsuz bir faaliyet de&#287;il, muhtevas&#305;ndaki her unsur farz olan bir farzlar b&#252;t&#252;n&#252;d&#252;r.

C. MUTLULUK E&#350;&#304;TT&#304;R TASAVVUF O DA E&#350;&#304;TT&#304;R KUR’&#194;N’DAK&#304; &#304;SL&#194;M
Bu kitap, Allah’&#305;n insana ruh, fizik v&#252;cut ve nefs olmak &#252;zere 3 emanet verdi&#287;ini, bu emanetleri ve iradeyi Allah’a teslim etmenin insan&#305; &#304;SL&#194;M olmak &#351;erefine erdirdi&#287;ini anlatmaktad&#305;r.

Bu emanetleri Allah'a teslim etmek TASAVVUF tur.

Ve SAADET'e, MUTLULUK denilen hedefe ula&#351;mak gene bu 3 em&#226;netin Allah'a teslimi ile m&#252;mk&#252;nd&#252;r.

MUTLULUK, TASAVVUF ve &#304;SL&#194;M ayn&#305; noktada ve ayn&#305; anda olu&#351;maktad&#305;r. &#214;yleyse rahat&#231;a &#351;unu s&#246;yleyebiliriz:

MUTLULUK e&#351;ittir TASAVVUF o da e&#351;ittir &#304;SL&#194;M.

D. SONU&#199;
Bug&#252;n huzursuzluk i&#231;inde bulunan d&#252;nyam&#305;zdaki insanlar&#305;n huzura ve mutlulu&#287;a kavu&#351;abilmeleri ancak nefslerini tasfiye etmeleri ile yani son teslimi te&#351;kil eden nefslerini Allah’a teslim etmeleri ile, yani ancak TASAVVUF ile m&#252;mk&#252;n olabilir. Unutmayal&#305;m ki ve alt&#305;n&#305; &#231;izerek hat&#305;rlayal&#305;m ki, Bizim k&#252;lt&#252;r&#252;m&#252;z&#252;n en b&#252;y&#252;k miras&#305; TASAVVUF'tur. &#214;yleyse &#252;lkemizin d&#305;&#351; &#252;lkelerde tan&#305;t&#305;lmas&#305;ndaki en &#246;nemli etken TASAVVUF olmal&#305;d&#305;r. Bu &#252;lkenin, b&#252;t&#252;n d&#252;nya insanlar&#305;n&#305;n &#246;zledikleri saadete kavu&#351;malar&#305;nda, dominant rol&#252; &#252;stlenmesi ancak TASAVVUF ile m&#252;mk&#252;n olacakt&#305;r.

Allah’&#305;n b&#252;t&#252;n insanlar&#305;n kalplerinde nurunu tamamlayaca&#287;&#305; (Saf-8) g&#252;nlere yakla&#351;&#305;rken, Allah&#251; Teal&#226;’ya, bize bu kitab&#305; haz&#305;rlamay&#305; nasip k&#305;lmas&#305; sebebiyle sonsuz &#351;&#252;k&#252;rler ve hamdler olsun.

Dualar&#305;m&#305;zla,

&#304;MAM &#304;skender Ali M &#304; H R
<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 5617
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: