Kucuk Felsefe Tarihi

06.11.13 | yabgu


http//photoload.ru/data/83/79/2c/83792cad5662892dfc89d91c0845858e.jpg


Küçük Felsefe Tarihi
Author: Pierre Janet
Translator & Çeviren: Mustafa Namık
Publisher: Tefeyyüz Kitaphanesi
Publication date: 1933
Number of pages: 112
Format / Quality: PDF
Size: 4 Mb
Language: Turkish

Цитата:
Felsefe derslerinde karşımıza çıkan güçlüklerden biriside bilhassa ruhiyatta, ahlâkta, bediiyatta, hattâ kısmen mantıkta, hâdiselerin tasnif ve tavsifinden sonra, onları şümullü bir nokta etrafında toplıyan nazariyeleri anlatmaktadır.Çünkü her filozofun hâdiseleri izah şekli kendi mezhebine ve bu da meydana geldiği tarihî ve binaenaleyh içtimai âmillere bağlıdır. Bunlar hakkında en muhtasar malânıatı olmıyan talabeye onların bir cüzü olan nazariyeyi hakkile ve tamamile anlatmak imkânsız olmasa bile, imkândan pek çok uzak bulunmaktadır. Bir de programı ikmal etmek zarureti her hangi bir bahis
Раскрыть
üzerinde fazlaca durmağa engel olmaktadır.
Bu güçlükler bizzat derslerimde görüldüğü ve bunun
IÇIM İstanbul Erkek lisesinde serbest mesai saatlerinde
bunun imkân derecesinde izalesine çalışddığı gibi, benden
her kaide çok kıymetli olan aziz arkadaşlarımın talebesi
ipin. da^et olunduğum imtihanlarında da bilfiil önümüze
çıknuşur. Programlarımızın hemen harfiyen alındığı Fransız
liselerinde başkaca felsefe tarihinin muhtasarca okunması
ve banlarla muvazi olarak meşhur filozofların eserlerinden
bühassa ayrılmış metinlerin gösterilmesi, o memleket
gençleri için bu mahzurları ortadan kaldırmakta ise de,
uzun senelerin zarurî neticesi olarak memleketimizin
felsefe edebiyatı, bilhassa bunun tedrisi bîr noktadan
gençüğe hitap eden kısmı, pek ziyade yoksul bulunmaktadır.
îşte bu ihtiyacı gidermek için ilk tabı ruhiyat, mantık
ve ahlâk eserlerimde kendisinden istifade ettiğim «Pierre
Janet* den bu eseri naklettim. Ancak talebe tarafımdan
anlasümaz derecede muhtasar olan yerlerinde onların
delâletüe ve el birliğUe bazı tafsilât ilâve etmeğe mecbur
haldim. Bunun için talebelerimden Mahbube ve Kerime
Hanımları miyar ittihaz ettim. Ayni usulü ahlâk kitabvnda
da tatbik etmiştim. Noksan ve müphem görülen ibare-
1ère tamamlayıp izah ettim. Bu yolda görülecek meziyetler*
istikbale namzet olan bu genç arkadaşlarındır.
Maksadım, memleketin bütün maddî ve manevî
faaliyetlerini yarın ellerine alacak olan gençliği düne
nisbetle daha yüksek görüşlü, daha geniş malûmattı ve
beynelmilel hayata d&ha kuvvetli intibak etmiş, insaniyet
çerçevesinde millî varlığa daha olgun sarılmış olarak
yetiştirmektir. Bu eser ve arkasından gelecek diğr kardeşleri,
gecelerin karanlığında, genç yoldaşlar için, velmki
en zayıf olsa bile, bir ışık hizmetini görürse, sahibine
ne mutlu!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 3273
Рейтинг:
  • 4

Реклама от партнеров: