Kanuni'nin Culusu ve Ilk Seferleri

14.09.13 | yabgu


http//photoload.ru/data/8b/03/90/8b039056506bab919eb3bf7d63cd2326.jpg


<b>Kanuni'nin C&#252;lusu ve &#304;lk Seferleri </b>
Author: H&#252;seyin G.Yurdayd&#305;n
Publisher: , Ankara &#220;niversitesi
Publication date: 1961
Number of pages: 86
Format / Quality: PDF
Size: 15,27 Mb
Language: Turkish

Цитата:
Kanuni Devri, tarihimizin &#246;nemli safhalar&#305;ndan biridir. Buna ra&#287;men bu devir hakk&#305;nda yaz&#305;lm&#305;&#351; olan eserlerde hemen her zaman &#231;a&#287;da&#351; Osmanl&#305; kaynaklar&#305;ndan faydalan&#305;lm&#305;&#351; oldu&#287;unu s&#246;ylemek m&#252;mk&#252;n de&#287;ildir. Oysaki herhangi bir devrin tarihi yaz&#305;l&#305;rken, her &#351;eyden &#246;nce o devrin &#231;a&#287;da&#351; kaynaklar&#305;na ba&#351;vurulmas&#305; gerekir. Biz bu ara&#351;t&#305;rmam&#305;zda daha &#231;ok &#231;a&#287;da&#351; Osmanl&#305; kaynaklar&#305;na dayanarak &#350;ehzade S&#252;leyman'&#305;n tahta &#231;&#305;k&#305;&#351;&#305; ve Canberdi Gazali isyan&#305; ile Belgrad ve Rodos'un fetihleri hakk&#305;nda bilgi verece&#287;iz. Bunu yaparken kaynaklar&#305;m&#305;z&#305;n verdi&#287;i yeni bilgilerin takdimi ve bu suretle m&#252;naka&#351;al&#305; olan meselelerin ayd&#305;nlat&#305;lmas&#305; hususu &#252;zerinde &#246;nemle duraca&#287;&#305;z. B&#246;ylece kullanmak imkan&#305;n&#305; buldu&#287;umuz kaynaklar&#305;n de&#287;erlerini de belirtmi&#351; olaca&#287;&#305;z. Bu maksatla i&#351;e,&#350;ehzade S&#252;leyman'&#305;n c&#252;l&#252;sundan ba&#351;l&#305;yaca&#287;&#305;m&#305;z tabiidir.
Bu vesile ile ba&#351;ta Dekan vekili Ord. Prof. Hilmi Ziya &#220;lken olmak &#252;zere, ara&#351;t&#305;rmam&#305;z&#305;n yay&#305;mlanmas&#305;na karar veren &#304;lahiyat Fak&#252;ltesi Yay&#305;n Komisyonu &#252;yeleri ile, dizgi ve bask&#305; i&#351;inde gerekli titizli&#287;i g&#246;stermi&#351; olan T&#252;rk Tarih Kurumu Bas&#305;mevi personeline de te&#351;ekk&#252;r ederim.

Ankara, Kas&#305;m 1960.
H. G. YURDAYDIN
<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 1599
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: