Imam Gazzali Kulliyati - 18 kitab - 2008

03.03.09 | Xurshid


http//photoload.ru/data/7c/93/eb/7c93ebe873ef213123c8af4b188e7558.jpg

<b>Imam Gaz&#226;li K&#252;lliyati - 18 kitab - 2008</b>
Author: Imam Gaz&#226;li
Publisher: www.darulkitap.com
Format / Quality: Exe
Size: 8,4 Mb
Language:Turkish

http//photoload.ru/data/5c/96/ab/5c96ab47cd8c08e27bb5e3e8e7cc72c4.jpg

Цитата:
Gaz&#226;li Kimdir?
Subki Tabakalinda Gaz&#226;li'yi &#351;&#246;yle anlatir: Aslen T&#252;s &#351;ehrinden olan Gaz&#226;li'nin adi, Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed, k&#252;nyesi Eb&#251; H&#226;mid el-Gaz&#226;li, l&#226;kabi ise H&#252;ccet'&#252;l-&#304;sl&#226;m dir.

O &#304;sl&#226;m dininin, insano&#287;lunu D &#226;r'&#252;s-Sel&#226;ma (Cennet'e) g&#246;t&#252;&#194;­ren bir delil ve b&#252;rhani idi. &#304;lmin ce&#351;itli dallarinda s&#246;z sahibi olan Gaz&#226;li, mantik ve mefhum ilminde cok geni&#351; bir bilgiye sahipti.

Muasirlarindan yildizlara ula&#351;an hasimlarini, m&#252;cadele edilmesi gittikce g&#252;cle&#351;en bid'atcilari; yerle yeksan edecek dereceye y&#252;kselen Gaz&#226;li, bidayet ve nihayet erbabinin hedefine eksiksiz bir &#351;ekilde varmi&#351;tir. O, huzurunda ba&#351;ka arslanlara yer bulunmayan bir arslan idi. O oiid&#246;rd&#252;nde parlayan bir ay idi. Fakat ayin g&#252;nd&#252;z parlamadi&#287;im herkes bilmektedir.

O da, herkes gibi bir be&#351;er, fakat kocaman da&#287; gibi bir be&#351;er... O, halktan bir parca, fakat dizilmi&#351; inci ta&#351;larinin parcasi.

Hicretin be&#351;y&#252;z&#252;nc&#252; senelerinde, karanlik gecelerin yildizlara ihtiyacindan daha fazla ihtiyac duyulan bir insan olmu&#351; ve felsefi sacmaliklara kar&#351;i durarak &#226;deta b&#252;t&#252;n m&#252;sl&#252;manlarin im&#194;­dadina yeti&#351;mi&#351;tir.

Hayati boyunca, &#304;sl&#226;m dininin hakikatlerini b&#252;t&#252;n insanlara pervasizca bildirmi&#351;tir, isl&#226;m korusunu, mizra&#287;inin ucunu dahi lekelemeden saldirganlarin saldirisindan muhafaza etmeye mu&#194;­vaffak olmu&#351;tur. Kalemi sayesinde, dinin hakiki h&#252;viyetini &#246;rt&#194;­meye cali&#351;an &#351;&#252;phecilik bulutlari da&#287;ilmi&#351;, hakikatler oldu&#287;u gibi herkese g&#246;r&#252;nmeye ba&#351;lami&#351;tir. B&#252;t&#252;n bu ilmi cali&#351;malar yaninda, kalbi de takva ile dolu idi. Halvethanesinde tevhid deni&#194;­zine dalmi&#351; ve ibadetten ba&#351;ka hicbir &#351;eyi kendisine arkada&#351; edin-meini&#351;tii D&#252;nyaya metelik vermeydi, her bakimdan ali&#351;veri&#351;ini Allah ile yapmi&#351;ti.

&#304;mam M&#252;n&#226;vi de Gaz&#226;li hakkinda &#351;&#246;yle der: O bir denizdi. &#214;yle bir deniz ki, ondaki inciler hicbir denizde bulunmaz. Semalardan daha y&#252;ce bir all&#226;me idi. Onun kalbindeki ilim yildizlarinin kiymeti nerede, g&#246;kteki yildizlarin kiymeti nerede?

O, d&#252;nyanin b&#252;t&#252;n bahcelerinden daha &#252;st&#252;n bir ilim bahcesi&#194;­dir. Onun ortaya d&#246;kt&#252;&#287;&#252; de&#287;erli inciler sayesinde &#304;sl&#226;m milleti&#194;­nin gerdanli&#287;i intizam bulmu&#351;tur. &#304;limlerin engin denizlerine dalip, bid'atcilari geri p&#252;sk&#252;rtmek icin gereken cali&#351;mayi yapmak&#194;­tan bir an bile geri kalmami&#351;ti.

Eb&#251; &#304;brahim Feth b. Ali el-Ba&#287;d&#226;di, Ba&#287;dadi Tarihinin zeylinde Gaz&#226;li icin &#351;&#246;yle demektedir: "O &#246;yle bir kimse idi ki, g&#246;zler onun gibi konu&#351;an, onun gibi zeki ve anlayi&#351;li kimseyi g&#246;rmemi&#351;ti'.

&#304;bn Mukri Tuhfet '&#252;l-&#304;r&#351;&#226;d il&#226; Sebil'ir-Re&#351;ad adli eserinde Gaz&#226;li icin aynen &#351;&#246;yle der: 'Onun m&#252;barek ismiyle g&#246;&#287;&#252;sler in&#351;irah bulup kabarir, nefisler sevinir. Onu a&#287;zina alan b&#252;y&#252;k &#226;limler &#246;v&#252;l&#252;r ve kitaplar &#351;&#246;hret bulur. Onun naminin yayildi&#287;i yerde sesler alcalir ve ba&#351;lar e&#287;ilir'.

&#304;bn As&#226;kir, Tarih1 inde Gaz&#226;li icin uzun mal&#251;mat vermekte ve medh &#252; senasini yapmaktadir. Hafiz b. Semani de ayni &#351;eyi yapmi&#351;tir.

Hafiz Muhibbiddin b. Neccar el-Hanbeli, Ba&#287;dad Tarihine yazdi&#287;i zeylde &#351;&#246;yle demektedir>,Gaz&#226;li her sahada fakih ve imam&#194;­lara &#246;nderdir.

B&#252;t&#252;n &#226;limlerin ittifaki ile &#252;mmetin rabb&#226;nisidir. Zamaninin m&#252;ctehidi, &#246;nderi ve m&#252;ceddididir. B&#252;t&#252;n bir memleket ondan bahsetmi&#351;, fazileti halk arasinda hakli olarak jrayilmi&#351;tir. Her meslek ve me&#351;reb erbabi tarafindan, ilim sahasindaki b&#252;y&#252;kl&#252;&#287;&#252; itiraf ve otoritesi kabul edilmi&#351;tir.

Sapik bid'atcilar kendisinden korktu&#287;u gibi, cedelciler de onun getirdi&#287;i deliller kar&#351;isinda s&#246;n&#252;p peri&#351;an olmu&#351;tur. Dakik ve ince cali&#351;malari sayesinde, bid?atcilarm ve ehl-i s&#252;nnete muhalif olan&#194;­larin maskeleri ala&#351;a&#287;i edilmi&#351; ve yirtilmi&#351;tir. B&#252;t&#252;n hayatinda, s&#252;nnet-i seniye ve dine yardimdan ba&#351;ka bir hedefi olmayan Gaz&#226;li'nin kitaplari, g&#252;zellik ve m&#226;nevi cem&#226;lde g&#252;ne&#351; i&#351;i&#287;inin yery&#252;z&#252;ne yayili&#351;i gibi yayilmi&#351;tir. Muvafik ve muhalif herkes kendisini otorite kabul etmi&#351;tir.

<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 2778
Рейтинг:
  • 3

Реклама от партнеров: