Dinsel Inanclar ve Dusuceler Tarihi - Cilt 2 - Gotama Budha'dan Hıristiyanlığın Doğuşuna

19.09.13 | yabgu


http//photoload.ru/data/92/ad/4d/92ad4d0f283fde2ee98c973177c6e7.jpg


<b>Dinsel &#304;nan&#231;lar ve D&#252;&#351;&#252;nceler Tarihi - Cilt 2 - Gotama Budha'dan H&#305;ristiyanl&#305;&#287;&#305;n Do&#287;u&#351;una</b>
Author: Mircea Eliade
Translator: Ali Berktay
Publisher: Kabalc&#305; Yay&#305;nevi
Publication date: 2003
ISBN: 975824084-6
Number of pages: 492
Format / Quality: PDF
Size: 12,32 Mb
Language: Turkish

Цитата:
Din tarihine adanm&#305;&#351; bir ya&#351;am ve yar&#305;m y&#252;zy&#305;ll&#305;k &#231;al&#305;&#351;malar&#305;n billurla&#351;t&#305;&#287;&#305; bir ba&#351;yap&#305;t... Din tarih&#231;isi i&#231;in kutsal&#305;n her tezah&#252;r&#252; &#246;nemlidir; her ayin, her mit, her inan&#231; ya da her tanr&#305; fig&#252;r&#252; kutsal&#305;n deneyimlenmesini yans&#305;t&#305;r; dolay&#305;s&#305;yla din tarihi &#252;zerine d&#252;&#351;&#252;nmeye ba&#351;lamak varolma, anlam ve hakikat kavramlar&#305; &#252;zerine d&#252;&#351;&#252;nmek demektir. Eliade'ye g&#246;re, insan zihninin, d&#252;nyada, indirgenemez ger&#231;ek bir &#351;eyin bulundu&#287;u kan&#305;s&#305; olmadan nas&#305;l i&#351;leyebilece&#287;ini hayal etmek zordur; insan&#305;n deneyimlerine ve d&#252;rt&#252;lerine bir anlam y&#252;klenmeksizin bilincin nas&#305;l ortaya &#231;&#305;kabilece&#287;ini d&#252;&#351;&#252;nmek olanaks&#305;zd&#305;r. Ger&#231;ek ve anlaml&#305; bir d&#252;nya bilinci, kutsall&#305;&#287;&#305;n ke&#351;fiyle yak&#305;ndan ilintilidir. &#304;nsan zihni ger&#231;ek, g&#252;&#231;l&#252;, zengin ve anlaml&#305; olarak ortaya &#231;&#305;kanla bu niteliklerden yoksun olan, -yani &#351;eylerin kaotik ve tehlikeli ak&#305;&#351;&#305;, onlar&#305;n rastlant&#305;sal ve anlams&#305;z beliri&#351; ve yok olu&#351;lar&#305;- aras&#305;ndaki fark&#305; kutsal&#305;n deneyimi sayesinde yakalayabilmi&#351;tir. Sonu&#231; olarak "kutsal," insan bilincinin tarihinde bir a&#351;ama de&#287;il, bilincin yap&#305;s&#305; i&#231;inde bir unsurdur. K&#252;lt&#252;r&#252;n en arkaik d&#252;zeylerinde insan olarak ya&#351;amak kendi i&#231;inde bir dinsel eylemdir; &#231;&#252;nk&#252; beslenmenin, cinsel hayat&#305;n ve &#231;al&#305;&#351;man&#305;n ayinsel bir de&#287;eri vard&#305;r. Ba&#351;ka bir deyi&#351;le insan olmak –ya da insan haline gelmek– "dinle ili&#351;kili" olmak demektir. Eliade &#246;nceki eserlerinde, kutsal&#305;n diyalekti&#287;ini ve morfolojisini tart&#305;&#351;m&#305;&#351;t&#305;. Bu eser ise farkl&#305; bir bak&#305;&#351; a&#231;&#305;s&#305;yla yaz&#305;lm&#305;&#351;. &#220;&#231; ciltlik bu &#231;al&#305;&#351;mas&#305;nda bir yandan kutsal&#305;n tezah&#252;rlerini zamandizinsel bir d&#252;zen i&#231;inde &#231;&#246;z&#252;ml&#252;yor, di&#287;er yandan derin krizler, &#246;zellikle de farkl&#305; geleneklerin yarat&#305;c&#305; anlar&#305; &#252;zerinde duruyor. K&#305;sacas&#305; dinsel d&#252;&#351;&#252;nceler ve inan&#231;lar tarihine yap&#305;lm&#305;&#351; en b&#252;y&#252;k katk&#305;lar&#305; g&#252;n &#305;&#351;&#305;&#287;&#305;na &#231;&#305;karmaya &#231;al&#305;&#351;&#305;yor. Bu kitap, birka&#231; b&#246;l&#252;m d&#305;&#351;&#305;nda Eliade'nin 1933-38'de B&#252;kre&#351; &#220;niversitesi'nde, 1946 ve 1948'de Ecole des Hautes &#201;tudes'de ve 1956'dan beri de Chicago &#220;niversitesi'nde verdi&#287;i Dinler Tarihi derslerinin &#246;z&#252;n&#252; i&#231;ermektedir. Ben, "uzmanl&#305;k" alanlar&#305; ne olursa olsun kom&#351;u alanlarda ger&#231;ekle&#351;tirilen ilerlemeleri de izlemeye &#231;abalayan ve disiplinlerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;&#287;&#305; farkl&#305; sorunlar hakk&#305;nda &#246;&#287;rencileri bilgilendirmekten &#231;ekinmeyen din tarih&#231;ilerindenim. Ger&#231;ekten de her tarihsel incelemenin evrensel tarihle belli bir yak&#305;nl&#305;k gerektirdi&#287;ine inan&#305;r&#305;m; bu nedenle en kat&#305; "uzmanla&#351;ma" bile bilim adam&#305;n&#305;, ara&#351;t&#305;rmalar&#305;n&#305; evrensel tarih i&#231;ine oturtma zorunlulu&#287;undan muaf tutmaz.
<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 15558
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: