Dinler Tarihi

24.10.13 | yabgu


http//photoload.ru/data/4c/c4/3d/4cc43d8b905ed355eaa818b23bcf0aa6.jpg


<b>Dinler Tarihi</b>
Author: H&#252;seyin G. Yurdayd&#305;n, Mehmet Da&#287;
Publisher: G&#252;nd&#252;z Matbaas&#305;, Ankara
Publication date: 1978
Number of pages: 219
Format / Quality: PDF
Size: 8,16 Мb
Language: Turkish

Цитата:
"Dinler tarihinin g&#246;revi, ampirik dinleri incelemek ve tasvir etmektir. Betimleyici ve yorumlay&#305;c&#305; bir disiplindir, normatif de&#287;ildir. Somut dinleri tarihsel ve sistematik olarak inceledi&#287;i zaman g&#246;revini yerine getirmi&#351; olur. Onun ister t&#252;mevar&#305;msal isterse t&#252;mdengelimsel yolla olsun ideal anlamda 'dinin'hakikatini ortaya koymas&#305;n&#305; beklemek, onun pratik e&#287;itim sa&#287;lamas&#305;n&#305; beklemek gibi yanl&#305;&#351;t&#305;r. Felsefe ve teoloji, normatif ve kehanetsel bir karaktere sahiptir; ancak dinler tarihi bu &#246;zelli&#287;i b&#252;t&#252;n&#252;yle yok sayar. &#304;lmi bir disiplin olarak dinler tarihi, &#246;n kabulleri olmaks&#305;z&#305;n ilerlemesi gerekir; yani, o kendisini somut olan&#305;n incelenmesiyle s&#305;n&#305;rlamal&#305;d&#305;r. M&#252;mk&#252;n oldu&#287;u kadar s&#252;bjektif de&#287;erlendirmelerden ve felsefi spek&#252;lasyonlardan uzak durmal&#305;d&#305;r; daha sonra tart&#305;&#351;aca&#287;&#305;m&#305;z anlamda, b&#252;t&#252;n a&#231;&#305;k de&#287;erlendirmelerden ka&#231;&#305;nmal&#305;d&#305;r. Bunlardan hi&#231;biri dinler tarihi uzman&#305;n&#305;n ki&#351;isel kanaatlerine zarar veremez / etkileyemez. Mevcut bir dini benimseyen bir bilim adam&#305; i&#231;in &#246;nyarg&#305;lar olmaks&#305;z&#305;n dinler tarihinde &#231;al&#305;&#351;ma yapmak kesinlikle m&#252;mk&#252;nd&#252;r. Yaln&#305;zca bir &#351;art vard&#305;r ki, o da dinler tarihi ara&#351;t&#305;rmac&#305;s&#305;n&#305;n kendisinin yeterli bir objektiflik &#246;l&#231;&#252;s&#252;ne sahip olabilece&#287;ine ve ger&#231;ekten de oldu&#287;una inanmas&#305;d&#305;r."
<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 9750
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: