Bir Baskanin Hayat Hikayasi

13.01.09 | Xurshid


http//photoload.ru/data/4b/26/dc/4b26dc4663ccf960c8538d595d0a1d3a.jpg

<b>Bir Ba&#351;kan&#305;n Hayat Hikayesi </b>
Author: Mehmet Teber
Publisher: Istanbul,Bo&#287;azi&#231;i &#220;niversitesi
Publication date: 2002
Format / Quality: Pdf
Size: 531.86 Kb
Language:Turkish

Цитата:

Adnan Menderes


1899 y&#305;l&#305;nda Ayd&#305;n'&#305;n Ko&#231;arl&#305; il&#231;esi &#199;ak&#305;rbeyli k&#246;y&#252;nde do&#287;du. &#304;zmirli Katipzade &#304;brahim Ethem Bey ile Ayd&#305;nl&#305; Hac&#305; Alipa&#351;azadeler’den Tevfika Han&#305;m'&#305;n o&#287;lu olan Adnan, anne ve babas&#305;n&#305; k&#252;&#231;&#252;k ya&#351;ta kaybetti ve anneannesinin yan&#305;nda b&#252;y&#252;d&#252;.

E&#287;itimine &#304;zmir &#304;ttihat ve Terakki Mektebi’nde ba&#351;layan Adnan Menderes, &#220;niversite &#246;ncesi e&#287;itimini K&#305;z&#305;l&#231;ullu Amerikan Kolejinde tamamlad&#305;. Kolej son s&#305;n&#305;f &#246;&#287;rencisi iken 4 Aral&#305;k 1916'da askere al&#305;nd&#305;, 15 Aral&#305;k 1917'de Zabit Vekili (Aste&#287;men) r&#252;tbesine y&#252;kseltildi, 30 Ekimde terhis oldu.

&#304;stiklal Sava&#351;&#305;nda 6 Ekim 1920'de yeniden askere al&#305;narak Ayd&#305;n Askerlik &#350;ubesinde g&#246;revlendirildi. 1 Eyl&#252;l 1921'de &#350;ube &#304;nzibat Subayl&#305;&#287;&#305;na atand&#305;. 1 Mart 1922'de Menderes B&#246;lgesi Komutan Yaveri oldu. Zaferden sonra 1 Eyl&#252;l 1922'de Te&#287;menli&#287;e y&#252;kseltildi. 1'inci Kolordu 2. &#350;ube, &#304;stihbarat &#350;ubesi ve &#304;zmir Sans&#252;r&#252;nde hizmette bulundu. 1 A&#287;ustos 1923'te terhis edildi.

12 A&#287;ustos 1930'da &#304;stanbul'da Ali Fethi Bey'in Ba&#351;kanl&#305;&#287;&#305;nda kurulan Serbest Cumhuriyet F&#305;rkas&#305;nda politikaya girerek partinin Ayd&#305;n &#246;rg&#252;t&#252;n&#252; kurdu ve &#304;l Ba&#351;kan&#305; oldu. Partinin kendini kapatmas&#305; &#252;zerine siyasi ya&#351;am&#305;n&#305; CHP'de s&#252;rd&#252;rd&#252;. CHP Ayd&#305;n &#304;l Ba&#351;kanl&#305;&#287;&#305;na se&#231;ildi.

9. D&#246;nem se&#231;imlerinde Ayd&#305;n Milletvekilli&#287;ine se&#231;ildi. Bu arada Ankara Hukuk Fak&#252;ltesinde &#246;&#287;renim g&#246;rerek 1935 y&#305;l&#305;nda mezun oldu. 10, 11 ve 12. D&#246;nemlerde yine CHP aday&#305; olarak Ayd&#305;n'dan Milletvekili se&#231;ildi. 1945 y&#305;l&#305;na kadar TBMM'de komisyon raport&#246;rl&#252;&#287;&#252; yapan Menderes, o y&#305;l Saraco&#287;lu H&#252;k&#252;metinin getirdi&#287;i Toprak Kanunu Tasar&#305;s&#305;n&#305; reddederek, komisyondan istifa etti. Partide yapt&#305;klar&#305; muhalefetten dolay&#305;, Refik Koraltan ve Fuat K&#246;pr&#252;l&#252; ile birlikte 25 Eyl&#252;l 1945'te CHP'den ihra&#231; edildi.
Ya&#351;anan ihra&#231;lar&#305;n ard&#305;ndan, Celal Bayar da hem partiden hem de milletvekilli&#287;inden istifa etti. Bu geli&#351;meler &#252;zerine 7 Aral&#305;k 1945'te Demokrat Parti kuruldu. Adnan Menderes, Celal Bayar'dan sonra partinin ikinci adam&#305; konumunda, partinin kurucular&#305; aras&#305;ndayd&#305;.

8. D&#246;nemde DP aday&#305; olarak K&#252;tahya'dan Milletvekili se&#231;ildi. 9. D&#246;nemde &#304;stanbul Milletvekili se&#231;ilerek 22 May&#305;s 1950'de 1. (Demokrat Parti o d&#246;nem se&#231;imi oylar&#305;n&#305;n %53,5’ini alarak sand&#305;kdan 1. parti olarak &#231;&#305;km&#305;&#351;t&#305;), 9 Mart 1951'de 2. Menderes H&#252;k&#252;metlerini kurdu.

10. D&#246;nemde yeniden &#304;stanbul Milletvekili se&#231;ildi. 17 may&#305;s 1954'te 3. Menderes H&#252;k&#252;metini kurdu. 9 Aral&#305;k 1955'te Kabinesini yenilemek suretiyle, g&#246;revini d&#246;nem sonuna kadar s&#252;rd&#252;rd&#252;. 28 Temmuz 1957'ye kadar Ba&#351;bakanl&#305;kla birlikte Milli M&#252;dafaa Bakanl&#305;&#287;&#305;na da vekalet etti. 11. D&#246;nemde tekrar &#304;stanbul Milletvekili oldu. Be&#351;inci kez Bakanlar Kurulunu kurmaya memur edildi.

27 May&#305;s 1960'ta T&#252;rk Silahl&#305; Kuvvetlerinin &#252;lke y&#246;netimine el koymas&#305;yla tutuklanarak Yass&#305;ada'ya g&#246;t&#252;r&#252;ld&#252;. Y&#252;ksek Adalet Divan&#305;nda, Anayasay&#305; ihl&#226;l ve &#231;e&#351;itli su&#231;lardan dolay&#305; yap&#305;lan yarg&#305;lama sonunda &#246;l&#252;m cezas&#305;na &#231;arpt&#305;r&#305;ld&#305;.

17 Eyl&#252;l 1961'de &#246;l&#252;m cezas&#305; &#304;mral&#305;'da idam &#351;eklinde yerine getirildi.

17 Eyl&#252;l 1990'da naa&#351;&#305; &#304;mral&#305;'dan al&#305;narak Devlet t&#246;reni ile &#304;stanbul Vatan Caddesinde yapt&#305;r&#305;lan An&#305;tmezarda topra&#287;a verildi.

Ayd&#305;n, Adnan Menderes &#220;niversitesi ve &#304;zmir, Adnan Menderes Havaalan&#305;na ismi verildi.

Цитата:
Adnan Menderes’in idam edilmeden &#246;nce yazd&#305;&#287;&#305; son mektubu:

Sizlere darg&#305;n de&#287;ilim. Sizin ve di&#287;er zevat&#305;n iplerinin hangi efendiler taraf&#305;ndan idare edildi&#287;ini biliyorum. Onlara da darg&#305;n de&#287;ilim. Kellemi onlara g&#246;t&#252;rd&#252;&#287;&#252;n&#252;zde deyiniz ki, Adnan Menderes h&#252;rriyet u&#287;runa koydu&#287;u ba&#351;&#305;n&#305; 17 sene evvel almad&#305;&#287;&#305;n&#305;z i&#231;in sizlere m&#252;te&#351;ekkirdir. &#304;dam edilmek i&#231;in ortada hi&#231;bir sebep yok. &#214;l&#252;me kadar metanetle gitti&#287;imi, silahlar&#305;n g&#246;lgesinde ya&#351;ayan kahraman efendilerinize acaba s&#246;yleyebilecek misiniz? &#350;unu da s&#246;yleyeyim ki, millet&#231;e kazan&#305;lacak h&#252;rriyet m&#252;cadelesinde sizi ve efendinizi yine de 1950’de oldu&#287;u gibi kurtarabilirdim. Dirimden korkmayacakt&#305;n&#305;z. Ama &#351;imdi milletle el ele vererek Adnan Menderes’in &#246;l&#252;s&#252; ebediyete kadar sizi takip edecek ve bir g&#252;n sizi silip s&#252;p&#252;recektir. Ama buna ra&#287;men duam (bu kelimenin &#252;zeri &#231;izilip merhametim yap&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r) sizlerle beraberdir.

<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 3426
Рейтинг:
  • 3

Реклама от партнеров: