Ahmet Yasar Ocak - Osmani Imparatorlugunda Marjinal Sufilik, Kalenderiler (14 - 17. Yüzyıllar)

23.06.13 | yabgu


http//photoload.ru/data/36/b4/6a/36b46aeefe30405fc98f0a5e77cfac93.jpg


<b> Osmanl&#305; &#304;mparatorlu&#287;unda Marjinal Sufilik. Kalenderiler (14 - 17. Y&#252;zy&#305;llar)</b>
Author: Ahmet Ya&#351;ar Ocak
Publisher: T&#252;rk Tarih Kurumu Yay&#305;nlar&#305;
Publication date: 1999
ISBN : 9751604400
Number of pages: 253
Format / Quality: PDF
Size: 10,6 Mb
Language: Turkish

[quote]
Kalenderilik, orta&#231;a&#287; &#304;slam d&#252;nyas&#305;nda tasavvuf tarihinin belki en ilgi &#231;ekici sayfalar&#305;ndan biri oldu&#287;u kadar, T&#252;rkiye'nin dini-sosyal tarihinin de en &#246;nemli konular&#305;ndan birini te&#351;kil eder. Yaln&#305;z &#304;slam d&#252;nyas&#305;nda de&#287;il, T&#252;rkiye tarihinde de tasavufi te&#351;ekk&#252;llerin heteredoks kesiminin geli&#351;im s&#252;reci b&#252;y&#252;k &#246;l&#231;&#252;de Kalenderili&#287;e ba&#287;l&#305;d&#305;r. Daha 1922'lerde, "Anadolu ve Garbi &#304;ran'da XI. (XVII.) asra kadar kuvvetle devam eden dini kayna&#351;malar ve VII. (XIII.) as&#305;rdan itibaren te&#351;ekk&#252;l eden muhtelif z&#252;mre ve tarikatlar, mahiyet ve ehemniyeti ilim alemince hala anla&#351;&#305;lamayan bu Kalenderiye tarihine &#351;iddetle merbut bulunuyor." ("Anadolu'da &#304;slamiyet", DEFM, 4 (1338), s.298) demek suretiyle Kalenderili&#287;in tarih&#231;esinin &#246;nemini &#231;ok a&#231;&#305;k bir ifadeyle belirten merhum Fuad K&#246;pr&#252;l&#252;, Osmanl&#305; &#304;mparatorlu&#287;u'nun men&#351;eine dair 1935 y&#305;l&#305;nda Sorbonne &#220;niversitesi'nde verdi&#287;i seri konferanslar&#305;ndan birinde de, "Kalenderiyye Tarikat&#305;'na gelince, yaln&#305;z Anadolu'nun dini tarihi de&#287;il, umumiyetle tasavvuf tarihi bak&#305;m&#305;ndan birinci derecede m&#252;him olan -ve buna ra&#287;men hakk&#305;nda hen&#252;z basit bir monografi bile bulunmayan- bu tarikat..." (Osmanl&#305; &#304;mparatorlu&#287;u'nun Kurulu&#351;u, Ank. 1972, s.167) s&#246;zleriyle on&#252;&#231; y&#305;l sonra bu &#246;nemi bir kere daha vurgulam&#305;&#351; oluyordu. Kendisi 1922 y&#305;l&#305;nda, yukar&#305;da zikredilen &#252;nl&#252; makalesinde Kalenderili&#287;e dair s&#246;yledikleri i&#231;in bu konuda haz&#305;rlad&#305;&#287;&#305; monografiyi referans g&#246;stermesine ra&#287;men, &#246;yle anla&#351;&#305;l&#305;yor ki, 1935'te de bu monografi hen&#252;z yaz&#305;lmam&#305;&#351;t&#305;. &#199;e&#351;itli me&#351;guliyetleri bu b&#252;y&#252;k alimi bu &#246;nemli monografisini kaleme almaktan al&#305;koymu&#351;tu.

Asl&#305;na bak&#305;l&#305;rsa o tarihlerden bu yana tam elli be&#351; y&#305;l ge&#231;mi&#351; olmas&#305;na ra&#287;men bilebildi&#287;imiz kadar&#305;yla b&#246;yle bir monografi ne T&#252;rkiye'de ne de T&#252;rkiye d&#305;&#351;&#305;nda hen&#252;z yay&#305;mlanm&#305;&#351; de&#287;ildir. &#304;&#351;te bizi bu konu &#252;zerinde &#231;al&#305;&#351;maya sevkeden sebeplerden birisi bu olmakla birlikte, bir di&#287;eri de konunun arzetti&#287;i &#246;nem olmu&#351;tur. (&#214;ns&#246;zden)
<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 1992
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: