Türk Hat Sanatı

27.12.08 | Xurshid


http//photoload.ru/data/d2/10/cf/d210cf373cf002a04ec72ee395f66306.jpg

<b>T&#252;rk Hat Sanat&#305;</b>
Author: Muammer &#220;lker
Publisher: T. &#304;&#351; Bankas&#305; K&#252;lt&#252;r Yay&#305;nlar&#305;
Publication date: 1987
Format / Quality: Pdf
Size: 49 Mb

http//photoload.ru/data/b1/9a/a2/b19aa25ff58940d974234b391b95.gif

Цитата:
Hat sanat&#305;, Arap harfleri &#231;evresinde olu&#351;mu&#351; g&#252;zel yaz&#305; sanat&#305;d&#305;r. Bu sanat Arap harflerinin 6. y&#252;zy&#305;l ve 10. y&#252;zy&#305;l aras&#305;nda ge&#231;irdi&#287;i bir geli&#351;me d&#246;neminden sonra ortaya &#231;&#305;km&#305;&#351;t&#305;r. Hat, Arap&#231;a &#231;izgi demektir.
T&#252;rkler, M&#252;sl&#252;man olduktan ve Arap alfabesini benimsedikten sonra uzun bir s&#252;re hat sanat&#305;na herhangi bir katk&#305;da bulunmam&#305;&#351;lard&#305;r, bu d&#246;nemde Hat sanat&#305;n&#305;n M&#252;kemmel &#246;rneklerine Rastlamak m&#252;mk&#252;n de&#287;ildir.Bu d&#246;nemdeki bi&#231;im ve &#252;slup var olan geli&#351;mi&#351; T&#252;rk Hat Sanat'&#305;na benzememektedir. T&#252;rkler hat sanat&#305;yla Anadolu'ya geldikten sonra ilgilenmeye ba&#351;lad&#305;&#287;&#305; tahmin edilmektedir. Bu alanda en parlak d&#246;nemlerini de Osmanl&#305;lar zaman&#305;nda ya&#351;ad&#305;lar. Yakut-&#305; Mustas&#305;mi'nin Anadolu'daki etkisi 13. y&#252;zy&#305;l ortalar&#305;ndan ba&#351;lay&#305;p 15. y&#252;zy&#305;l ortalar&#305;na kadar s&#252;rd&#252;. Bu y&#252;zy&#305;lda yeti&#351;en &#350;eyh Hamdullah (1429-1520) Yakut-&#305; Mustas&#305;mi'nin koydu&#287;u kurallarda baz&#305; de&#287;i&#351;iklikler yaparak Arap yaz&#305;s&#305;na daha s&#305;cak, daha yumu&#351;ak bir g&#246;r&#252;n&#252;m kazand&#305;rd&#305;. T&#252;rk hat sanat&#305;n&#305;n kurucusu say&#305;lan &#350;eyh Hamdullah'&#305;n &#252;slup ve anlay&#305;&#351;&#305; 17. y&#252;zy&#305;la kadar s&#252;rd&#252;. Haf&#305;z Osman (1642-98) Arap yaz&#305;s&#305;na estetik bak&#305;mdan en olgun bi&#231;imini kazand&#305;rd&#305;. Bu tarihten sonra yeti&#351;en hattatlar&#305;n hepsi Haf&#305;z Osman'&#305; izlemi&#351;lerdir.

http//photoload.ru/data/41/91/ef/4191ef5f6c16762869ac281130c9.jpg


T&#252;rkler alt&#305; t&#252;r yaz&#305; (akl&#226;m-&#305; sitte) d&#305;&#351;&#305;nda, &#304;ranl&#305;lar'&#305;n buldu&#287;u t&#226;lik yaz&#305;da da yeni bir &#252;slup yaratt&#305;lar. &#214;nceleri &#304;ran etkisinde olan t&#226;lik yaz&#305; 18. y&#252;zy&#305;lda Mehmed Esad Yesari (&#246;l&#252;m&#252; 1798) ile o&#287;lu Yesarizade Mustafa &#304;zzet'in (&#246;l&#252;m&#252; 1849) elinde yepyeni bir g&#246;r&#252;n&#252;m kazand&#305;. T&#252;rk hat sanat&#305; 19. y&#252;zy&#305;lda ve 20. y&#252;zy&#305;l ba&#351;lar&#305;nda da parlakl&#305;&#287;&#305;n&#305; s&#252;rd&#252;rd&#252;, ama 1928'de Arap alfabesinden Latin alfabesine ge&#231;ilince yayg&#305;n bir sanat olmaktan &#231;&#305;k&#305;p yaln&#305;zca belirli e&#287;itim kurumlar&#305;nda &#246;&#287;retilen geleneksel bir sanat durumuna geldi.

http//photoload.ru/data/12/64/a0/1264a061d82a2edae14b072800d6.jpg


Hat sanat&#305;n&#305;n do&#287;du&#287;u d&#246;nemde ortaya &#231;&#305;kan alt&#305; t&#252;r yaz&#305; vard&#305;r. Bunlara sitte denir. Kufi, Tevki, S&#252;l&#252;s, Reyhani, Nesih, Rika. Bunlardan bir k&#305;sm&#305; k&#246;&#351;eli bir k&#305;sm&#305; yuvarlak hatlard&#305;r. K&#251;fi, k&#246;&#351;elidir. Nesih, s&#252;l&#252;s, rik'a,tevkii, tomar, muhakkak, gubari ise yuvarlak hatlard&#305;r. B&#246;lgelere g&#246;re hatlar Ma&#287;ribi (Kayrevani, End&#252;l&#252;si, Fasi, Ma&#287;ribi, Sudani), Talik (Talik, nestalik, Divani, &#350;ikeste, Divani Celi), Uzakdo&#287;u (Sini, Cavi)'dur.

<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 7440
Рейтинг:
  • 0

Реклама от партнеров: